Seuran säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: FC Futura juniorit ry

Kotipaikka: Porvoo

Rekisterinumero: 205.088

Ensirek.pvm: 22.2.2011

Viim. rek. pvm: 7.11.2016

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on FC Futura Juniorit ry, ja yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seura on perustettu lokakuun 29. päivänä vuonna 2010 

Seuran kotipaikka on Porvoo. 

Seuran kieli on suomi. 

 2 § Seuran tarkoitus  

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa kunnioitetaan tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

 3 § Tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoitustaan seura toteuttaa

i) tarjoamalla jäsenilleen

- kunto- ja terveysliikuntaa 

- kilpailutoimintaa

- sosiaalisesti kestävää kasvatustoimintaa

- harjoitus- ja valmennustoimintaa

- koulutustoimintaa

- ohjaustoimintaa

- tiedotustoimintaa 

- suhdetoimintaa

ii) harjoittamalla julkaisutoimintaa tekemällä esitteitä ja julkaisuja sekä ylläpitämällä omia internetsivuja

iii) pyrkimällä aloitteellisesti edistämään liikuntaolosuhteiden kehittämistä toiminta-alueellaan

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa rahaa, osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, urheilulaitoksia sekä irtaimistoa.

- hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Johtokunta voi nimetä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

7 § Jäsenen erottaminen

 Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, joka

- laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen

- toimii seuran sääntöjen tai toimintalinjan vastaisesti

- syyllistyy epäurheilijamaiseen käytökseen

- syyllistyy antidopingsäännöstöjen (WADA, Suomen Antidopingtoimikunta, FIFA) vastaiseen rikkeeseen

Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan SPL:n sääntöjä ja määräyksiä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta sekä ainaisjäseniltä ei peritä maksuja. Johtokunta voi lisäksi vapauttaa seuran kanssa toimintalinjan mukaisen sopimuksen tehneet seuran ja joukkueiden toimihenkilöt jäsenmaksusta.

9 § Seuran vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous elo-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla.

10 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään työjärjestys
 5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet
 6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
 7. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnan- tai tilintarkastajaa ja vastaava määrä varahenkilöitä
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

11 § Seuran ylimääräinen kokous 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

12 § Pöytäkirja

Seuran, johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja valittujen tarkastajien tarkastaa. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti seuraavassa kokouksessa.

13 § Äänestys

Mikäli kokouksen mielipide ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella johtokunnan hyväksymällä, liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 5-9 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätöstä
 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten asettamista velvoitteista
 4. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 5. Vastata seuran taloudesta
 6. Pitää jäsenluetteloa
 7. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 8. Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
 9. Luovuttaa tilit toiminnan- tai tilintarkastajille  tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen vuosikokousta
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimenpiteistä
 12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta
 14. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii

15 § Toiminta- ja tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi alkaa marraskuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden lokakuun 31. päivänä.

16 § Nimenkirjoittajat 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai joku muu johtokunnan määräämä johtokunnan jäsen tai toimihenkilö, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

19 § Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.  Varojen luovutuksesta huolehtii joko johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.  Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20 § Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.