Popoja kerätään Grand Popoon futisva­rus­te­ke­räyksellä

17.5.2018


Fu­tu­ra Ju­ni­o­rit jär­jes­tää fu­tis­va­rus­tei­den ke­räyk­sen af­rik­ka­lai­sen be­ni­ni­läi­sen Dream Educ­foot Grand Popo Foot­ball -jouk­ku­een ju­ni­o­reil­le tou­ko­kuun lo­pul­la.

Fu­tis­jouk­ku­eel­le lah­joi­tet­ta­via va­rus­tei­ta vas­taa­no­te­taan Por­voon Ko­kon­hal­lil­la osoit­tees­sa Jää­kiek­ko­tie 3. Va­rus­tei­ta voi toi­mit­taa hal­lil­le tors­tais­ta lau­an­tai­hin 24.-26.5. Hal­li on avoin­na ar­ki­sin kel­lo 8-21 ja lau­an­tai­na kel­lo 8-16 (huom kesäaika)

Idea ke­räyk­seen kum­pu­si, kun FC Fu­tu­ra Ju­ni­o­rei­den se­ni­o­rit An­na-Kai­sa Jaak­ko­nen ja Pet­te­ri Lii­ko­nen vie­rai­li­vat Grand Po­pos­sa hel­mi­kuus­sa ja vei­vät tu­li­ai­si­na jouk­ku­eel­le FC Fu­tu­ran 97/98-ikä­luo­kan van­hat pe­li­a­sut.

Kak­sik­ko pää­si tu­tus­tu­maan seu­ran toi­min­taan seu­ra-ak­tii­vi Joel Me­te­hou­en joh­dol­la.

Af­rik­ka­lais­jouk­ku­een tree­ne­jä seu­ra­tes­saan Jaak­ko­nen ja Lii­ko­nen nä­ki­vät pal­jon yh­tä­läi­syyk­siä suo­ma­lai­seen fu­tik­seen.

– Kyl­lä­hän pe­rus­teet ovat tree­neis­sä yl­lät­tä­vän sa­man­lai­sia kuin Suo­mes­sa­kin. Ren­toa yh­des­sä­o­loa, vit­sai­lua, kik­ko­jen esit­te­lyä ja ko­vaa tree­niä, Lii­ko­nen to­te­aa.

– Poi­kia oli pai­kal­la yli nel­jä­kym­men­tä, hei­dät oli ja­et­tu kah­teen tree­ni­ryh­mään. Van­hem­piin ja nuo­rem­piin.

Tyt­tö­jä ei tree­neis­sä kui­ten­kaan nä­ky­nyt.

– Kä­sit­tääk­se­ni tääl­tä on kui­ten­kin pon­nis­tet­tu ai­van Be­ni­nin nais­ten maa­jouk­ku­een kyn­nyk­sel­le.

Va­jaan 60 000 asuk­kaan kun­ta Grand Popo si­jait­see avain päi­vän­ta­saa­jan poh­jois­puo­lel­la Gui­ne­an lah­den ran­ni­kol­la. Mar­ras­kuus­sa al­ka­nut pit­kä kui­va kau­si nä­kyi olo­suh­teis­sa.

– Kent­tä oli to­del­la ku­lu­nut ja ruo­hoa oli vain pai­koin. Kuu­muus, kui­vuus ja kova käyt­tö oli­vat teh­neet teh­tä­vän­sä..

Grand Po­pos­sa toi­mii suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri­kes­kus Vil­la Karo sekä suo­ma­lai­sen ro­ko­te­tut­ki­muk­sen ko­ea­se­ma.

– Heil­tä saam­me apua va­rus­tei­den toi­mit­ta­mi­sek­si pe­ril­le.

Ke­räyk­seen ote­taan vas­taan kai­ken­lai­sia hy­vä­kun­toi­sia va­rus­tei­ta

– Eri­tyi­sen toi­vot­tu­ja ovat nap­pik­set, Jaak­ko­nen vink­kaa.

Fu­tis­va­rus­te­ke­räys Por­voon Ko­kon­hal­lil­la 24.-26.5.
• toi­mi­ta vain eh­jiä, hy­vä­kun­toi­sia jal­ka­pal­lo­va­rus­tei­ta
• eri­tyi­sen toi­vot­tu­ja ovat nap­pik­set
• pak­kaa va­rus­teet hy­vin esi­mer­kik­si muo­vi­pus­siin
• pe­ril­le toi­mit­ta­mis­ta var­ten myös hy­vä­kun­toi­set va­rus­te­lau­kut ja mat­ka­lau­kut ovat ter­ve­tul­lei­ta